Јубилеј - 110 години биоскоп

23-ti Internacionalen festival na amaterskiot (neprofesionalen) dokumentaren film "Kamera 300" Bitola

23-th International festival of amateur documentary film "Camera 300" - Bitola

Кино сојуз на Македонија    Народна техника - Битола  Кино клуб       „Студио Милтон Манаки“ - Битола 

110 GODINI BIOSKOP

Годинава кога Mакедонската кинематографија слави еден голем јубилеј, 110 години од снимањето на првиот филм во историјата на филмот кај нас, филмот ПРЕДАЧКИ снимен 1905 година од страна на браќата Манаки со нивната легендарна филмска камера која Јанаки ја донесе од Лондон (1905г) познатата камера БИОСКОП 300, Кино клубот „Студио Милтон Манаки“ кој работи во составот на Народна техника од Битола, годинава активно се вклучува во одбележувањето на овој голем јубилеј на филмската уметност.

Како што Манакиеви беа аматери во областа на филмот така и Кино клубот кој го носи името на еден од браќата –Милтон, еве веќе повеќе од 50 години активно работи во едуцирање на млади филмски работници од кои некои денес се познати имиња во филмската уметност во Македонија.

Клубот како членка на Кино Сојузот на Македонија е активно вклучен во активностите на истиот преку светската асоцијација на непрофесионален филм УНИКА, која ја има земено под свој патронат организацијата на Интернационалниот фестивал КАМЕРА 300.

Резултатите кои ги постигнува клубот и фестивалот се видливи преку настаните на разни манифестации и презентации во земјава и странство. Претходно воспоставените мостови на соработка со клубови и фестивали од светот, дополнително придонесува за понатамошна афирмација на клубот, фестивалот и сите членови и учесници на истите, како и се поголемиот интерес за учество.

 

110 YEARS BIOSKOP

This year when Macedonian cinematography are celebrating a big anniversary, 110 years of filming the first movie in history to us, spinners film shot in 1905 by brothers Manaki with their legendary film camera Janaki brought from London (1905) famous BIOSKOP 300 camera, Cinema club studio Milton Manaki, witch operates in Public technique of Bitola, this year activity involved in the celebration of this great anniversary of cinema.

As Manaki were amateurs in the field of film and cinema, the club which bears the name of one of the brothers –Milton here for more than 50 years of active work in educating the young filmmakers, and today are some famous names in cinema in Macedonia.

The club as a member of the Cinema Association of Macedonia is actively involved in the activities of the same by the World Association of amateur film UNICA, which has taken under it’s patronage and organization of the Internacional festival of non-profesional film Camera 300, organized for 23 years.

 

The results you achieved the club and festival performances are visible through various events and festivals in the country and abroad. Previously established bridges of cooperation with clubs and festivals of the world further contribute to further promotion of the club, festival and all the members and participants of the same, and growing interest in participating.