СПАТУМ

Цели и активности:

* Поттикнување, насочување и стимулирање на пронаоѓачите, технологијата, иновациите и техничкиот развој.

* Вклучување во законодавството за пронаоѓачи, рационализацијата и иноваторите;

* Давање капацитети за иновативна работа и рационализација и активностите на младите.

* Популаризација на инвентивната работа.

* Соработка со меѓународни институции во областа на пронаоѓачи и пронаоѓачи.

Форми на делување:

СПАТУМ Македонија ја реализира својата работа преку активностите во клубови и здруженија на СЗТКМ, во многу фабрики и Универзитетите во Скопје и Битола.

Во Штип е воспоставен регионален центар за пронајдоци, иновации и рационализирање, што е во значаен придонес за регионот на Источна Македонија.

Натпревари и изложби:

СПАТУМ Македонија ја организира традиционалната годишна изложба на иноваторите и рационализацијата - МАКИНОВА.

МАКИНОВА е традиционалната изложба одржана во рамките на саемот на технолошки изложби ТЕХНОМА, каде што традиционално се презентирани на иновации, рационализации и техничко подобрување. Секоја година МАКИНОВА промовира над стотина примероци.

СПАТУМ е традиционален учесник на изложби за иновации во Женева, Брисел, Париз, Риека, Загреб, итн.

Меѓународни членства:

Во Меѓународната федерација на иноватори - IFIA, СПАТУМ Македонија е прифатен во април 1996 година. IFIA е со седиште во Женева, Швајцарија.