56 ти Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Фотографии од 56 ти Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија - НАУКА НА МЛАДИ кој сто се одржа од 30.10.2020 год до 05.11.2020 година во организација на Народна техника на Македонија и Сојузот на автори и пронајдувачи за технички достигнувања на Македонија-СПАТУМ. Почитувајки ги сите мерки и препораки и Протоколот на Владата на РС Македонија и Комисијата за заразни болести за заштита од вирусот Ковид 19 на сите учесници при организирање на настани и манифестации.

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО 41-МАКИНОВА 2020 18-ЕКОНОВА 2020

Повик и пријави за Меѓународна изложба за иновации, патенти, индустриски дизајн, пронајдоци,идеи, трговски марки и младинско творештво по 41 пат МАКИНОВА и по 18 пат ЕКОНОВА во организација на Сојузот на пронаоѓачи и автори за технички унапредувања на Македонија-СПАТУМ и НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА која што е ке се одржи од 08-10-2020 година во Скопје .(начинот и местото за одржување ке бидат дополнително навремено доставени до сите учесници и во согласност со Протоколот на Владата на РСМакедонија и Комисијата за заразни болести при организирање на манифестации.)

Повик

Повик (English)

Пријава 41 ва - МАКИНОВА 2020

Пријава 41 ва - МАКИНОВА 2020 (English)

Пријава 18 та - ЕКОНОВА 2020

Пријава 18 та - ЕКОНОВА 2020 (English)